Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg schetsen we op welke wijze Cordaan nu en de komende jaren invulling geeft aan de thema’s zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Hiervoor zijn vier thema’s ten aanzien van kwaliteit en veiligheid vastgesteld: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid en Leren en Verbeteren van Kwaliteit. Deze thema’s vragen de komende jaren onverminderd onze aandacht. Onder meer door de toenemende complexiteit van zorg en door externe ontwikkelingen in een grootstedelijke context.

Kwaliteitsplan Website