Cordaan Jaarbeeld 2017

Kwaliteit

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg schetsen we op welke wijze Cordaan nu en de komende jaren invulling geeft aan de thema’s zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Hiervoor zijn vier thema’s ten aanzien van kwaliteit en veiligheid vastgesteld: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid en Leren en Verbeteren van Kwaliteit. Deze thema’s vragen de komende jaren onverminderd onze aandacht. Onder meer door de toenemende complexiteit van zorg en door externe ontwikkelingen in een grootstedelijke context.

Kwaliteitsplan Website

Kwaliteitsrapport VGZ

Het Kwaliteitsrapport Verstandelijk Gehandicaptenzorg is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Cordaan. In oktober 2017 vulden alle begeleidingsteams voor mensen met een verstandelijke beperking een zelfevaluatie in. Aan de hand van deze vragenlijst gaat een team met elkaar in gesprek over de kwaliteit van de zorg. Het kwaliteitsrapport bestaat uit de uitkomsten van zelfevaluaties in de teams, verwerkt met uitkomsten van andere kwaliteitsmetingen. Bekijk hier de uitkomsten van het kwaliteitsrapport, en de video waarin Cor vertelt over medezeggenschap en visitaties.

Website Video

Samen voor Kwaliteit

Nederlanders worden ouder en willen langer thuis wonen, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond wonen vaker in een eigen appartement met begeleiding op afstand dan in een woongroep. De zorgvraag verandert. Daar spelen we op in met het programma Samen voor Kwaliteit. Dit programma moet leiden tot meer aandacht voor de cliënt, versterken van kennis en methodieken én verder professionaliseren. Uitkomsten van onderzoeken door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laten zien dat deze aanpak gericht op kwaliteitsverbetering vruchten afwerpt.

Animatie

Arbeidsmarktcampagne

‘Honderdduizend vacatures in de zorg in 2022’, kopten de kranten in het najaar. Ook bij Cordaan merken we een toename van de zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Daarom zijn we in oktober 2017 gestart met de arbeidsmarktcampagne Jij&Cordaan. Een tram, abri’s, advertenties en veel social media hebben we ingezet, waar onze eigen collega’s vertellen hoe zij bij Cordaan tot bloei komen. Door de campagne hebben veel mensen een goed beeld gekregen van www.werkenbijcordaan.nl en gelukkig hebben er ook veel gesolliciteerd. (Maar we hebben nog steeds nieuwe collega’s nodig!)

Video Website

Expertisecentrum GRZ

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) biedt kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte behandeling voor ouderen die na een ziekenhuisopname niet in staat zijn direct naar huis te keren. GRZ is de schakel tussen het ziekenhuis en thuis. Op NRC-live schrijft Monique Slee-Valentijn hoe de zorg in de gehele keten slimmer georganiseerd kan worden. Sinds begin 2017 zet ons Expertisecentrum GRZ in op continue verbetering van de revalidatiezorg door professionals zelf aan het roer te laten staan. Met als hoger doel: uitkomsten verbeteren voor de cliënt. Bekijk de resultaten en andere ontwikkelingen in het document ‘Geriatrische Revalidatiezorg in beeld’.

Website Opiniestuk NRC

Bliksemstages wijkverpleegkundigen

HBO-verpleegkundigen kiezen nog niet vaak voor een baan in de wijkzorg. Het tekort aan wijkverpleegkundigen dreigt de komende jaren alleen maar groter te worden. Om die reden promoot de Hogeschool van Amsterdam – in nauwe samenwerking met Cordaan – het werk in de wijk met bliksemstages. Studente Tessa Brekveld ging op pad met wijkverpleegkundige Nikki Kroon. Tessa na de bliksemstage: “Ik denk wel dat er een kans is dat ik dit werk ga doen.”

AT5 artikel en video Blog

ExpertiseNetwerk Dementie

Cordaan wil in elke fase van dementie een deskundige partner zijn voor de mens met dementie en familie. Aanreiken van informatie bij beginnende dementie, zoeken van een passende dagbesteding, begeleiding bij het verhuizen naar een locatie van Cordaan zijn hiervan voorbeelden. Het ExpertiseNetwerk Dementie werkt nauw samen met de School of Care om medewerkers te trainen in de sociale benadering van dementie. Mensen met een ernstige ziekte als dementie zijn het meest gebaat bij een stevig sociaal netwerk om hun levenskwaliteit te behouden en te vergroten. ‘Levenstekens …’ is een voorbeeld van hoe je kunt blijven communiceren met hen en zij met ons, ook al verandert hun taal.

Website

Vrijwilligerssite

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Onze zorg wordt dagelijks verrijkt door de 2.000 chauffeurs, wandelmaatjes, dansbegeleiders, computerhulpen, zwembegeleiders enzovoort. Paul, Joanne, Mo en mw Rosenberg: allemaal doen zij hun werk graag en belangeloos. Sommigen al meer dan 25 jaar! Als we de koning waren gaven we ze allemaal een lintje. Vrijwilligers zullen altijd nodig blijven en een belangrijke rol spelen in de levens van onze cliënten. Daarom lanceerden we in 2017 een frisse, overzichtelijke nieuwe vrijwilligerssite. En binnen een half jaar kwamen er ruim 100 enthousiaste – veelal jonge – vrijwilligers bij.

Website

Team Herstel

Bij Team Herstel gebruiken ervaringsdeskundigen met een psychische en/of verslavingsachtergrond eigen ervaringen om lotgenoten te ondersteunen in hun herstelproces. De focus op de kracht van een cliënt helpt bij het hervinden van de eigen identiteit en terugpakken van de regie op het leven. Nu ambulante ondersteuning groeit en we een toename zien van ‘paradijsvogels’ uit heel Nederland en Oost-Europa in de stad, vormt Team Herstel een cruciale schakel op weg naar herstel. Team Herstel adviseert ook de directie GGZ bij het toesnijden van hun beleid op wat cliënten nodig hebben.

Website

Brandbrief

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schreef zomer 2017 een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn. In deze brief vraagt de VGN € 20 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Ook voor EMB-cliënten bij Cordaan en hun verwanten was dit een belangrijke brief. Eind juni dit jaar beoordeelde de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven voor deze doelgroep als te laag en verhoogt deze in 2019 met 15%. Het ministerie van VWS verhoogt haar uitgaven voor de gehandicaptenzorg met 98 mln.

Artikel Update zorgvisie

Ervaringsdeskundigen

Met de campagne en hashtag #Ikben6van6 wil Gemeente Amsterdam ons bewust maken van taalachterstand bij 1 op de 6 Amsterdammers. In twee video’s vertellen zes ervaringsdeskundigen van Cordaan over hun ervaringen en hun wens voor een volwaardige plaats in de maatschappij. Vorig jaar hebben acht mensen hun opleiding voor ervaringsdeskundige afgerond, dit jaar wordt een nieuwe lichting opgeleid. Gecertificeerde ervaringsdeskundigen helpen Cordaan bij haar beslissingen nog beter rekening te houden met cliënten, en helpen cliënten op hun beurt hun mening duidelijk en krachtig naar voren te brengen.

Video deel 1 Video deel 2

Expertisecentrum LVB+

Omar woont bij Cordaan. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking en daarnaast ook psychische- en verslavingsproblemen. Hiervoor de juiste behandeling en begeleiding krijgen is soms lastig. In 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van het Expertisecentrum LVB+.  Dit expertisecentrum richt zich op excellente zorg voor cliënten zoals Omar, door het ontwikkelen en organiseren van passende behandeling en begeleiding. Uitgangspunt hierbij is de nieuwe module van de GGZ: ‘Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking’.

Website Animatie